Εφημερίες Ιδιωτών Παιδιάτρων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά ιδιώτες παιδιάτρους, μέλη της ΠΕΚ, συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ
H περίοδος υποβολής ενδιαφέροντος έχει παρέλθει.