Πατσατσή Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας, Β΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Aikaterini Patsatsi, MD, MSc, PhD is an Associate Professor of Dermatology and Venereology at the Aristotle University School of Medicine, in Thessaloniki, Greece. She is in charge of the Autoimmune Skin and Bullous Diseases Clinics and the Cutaneous Lymphoma Outpatient Clinics. Dr Patsatsi was a fellow in Dermatopathology in Dermatologikum, Hamburg and at the Ackerman Academy of Dermatopathology in NY. She was also a visiting Scholar in the Autoimmune Skin Diseases Unit and in the Cutaneous Lymphoma Unit at the Department of Dermatology of the University of Pennsylvania. Her MSc was on Medical Research Methodology and her PhD on the diagnostic procedures on bullous pemphigoid. She is a the current co-chair of the EADV Task Force on Autoimmune Bullous Diseases and on the EORTC Task Force on Cutaneous Lymphomas. Her main research fields include autoimmune bullous diseases, autoimmune skin diseases, cutaneous lymphomas, and inflammatory dermatoses (psoriasis, atopic dermatitis). She has published more than 130 peer-reviewed articles in peer – reviewed journals. She has participated as a principal investigator, as well as a sub-investigator in numerous clinical trials. She has participated as a co-author in books published in English and Greek literature, and she has lectured at many international and national meetings.